Contactformulier

 1. De huurder en eventuele overige bestuurders verklaren voorafgaand aan de huurperiode een exemplaar te hebben ontvangen, gelezen en begrepen alsmede akkoord te gaan met de algemene huurvoorwaarden van “Vespa Toerist”.
 2. Ingeval van een groepsactiviteit, waarbij derhalve meerdere personen gebruik maken van de Vespa’s, wordt er één huurovereenkomst afgesloten voor alle Vespa’s samen. De huurder vermeld op de overeenkomst is de hoofdverantwoordelijke en staat in voor de naleving van de algemene huurvoorwaarden m.b.t. het gebruik van alle Vespa’s, ook door de overige bestuurders.
 3. De bestuurder van een Vespa dient ten alle tijden een geldig rijbewijs (B of AM) in combinatie met een ID-kaart of paspoort te kunnen tonen aan onze medewerkers bij invullen van het contract. De minimumleeftijd voor het huren van een Vespa is 18 jaar. Bestuurders onder de 23 jaar dienen onder begeleiding te zijn van minstens 1 persoon ouder dan 23 jaar. Deze laatstgenoemde vermeldt op de huurovereenkomst dat hij/zij de “begeleider” is.
 4. Bij aflevering van de Vespa’s worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen onverwijld en onverkort door de huurder en de overige bestuurders te worden opgevolgd en uitgevoerd. De huurder erkent de Vespa’s te hebben ontvangen in goede staat.
 5. De Vespa huurperiode is volgens boeking. Bij vroegtijdige terug bezorging blijft de volledige overeengekomen huurprijs gelden en verworven. Inlevering dient te geschieden op onze locatie of een vast en vooraf afgesproken plek en tijdstip. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt na 15 minuten een direct te betalen toeslag van € 10 per uur per Vespa.
 6. De huurder en de overige bestuurders dienen zich ten allen tijde te houden aan de geldende verkeersregels en wetgeving en zijn verplicht zich ten allen tijde op een verantwoordelijke en verantwoorde manier te gedragen met de voertuigen volgens de regels van een goede huisvader. Het is verboden alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloeden zowel voorafgaande als tijdens het gebruik van de Vespa’s. De huurder en de overige bestuurders zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke overtreding van de verkeerscode en/of administratieve reglementen en voor elke geldboete en/of retributie en/of administratieve sanctie die zou worden opgelegd in dat verband. De huurder en de overige bestuurders verbinden er zich toe om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te berijden. Het is de huurder niet toegestaan om de landsgrenzen te overschrijden behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 7. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het berijden van verlaagde stoepranden, bospaden, niet vlakke (kassei)wegen, onverharde wegen of veldwegen zijn ten laste van de huurder en de overige bestuurders van de Vespa’s.
 8. De huurder en de overige bestuurders van de Vespa’s zijn aansprakelijk – minstens voor het niet door de verzekering gedekte gedeelte – voor alle schade ten gevolge van diefstal, verlies en/of verduistering alsmede voor alle overige schade, hoe ook veroorzaakt, welke aan de gehuurde Vespa’s en aan derden is toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze schade het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de huurder of de overige bestuurders, diens lijfgoederen en/of derden, hoe ook ontstaan. Vespa BA verzekerd met een franchise van €250,-.
 9. Ingeval van schade dient de verhuurder ten allen tijde zo spoedig mogelijk te worden ingelicht en dient desgevallend door de huurder of de overige bestuurders een schadeformulier ter plaatse te worden ingevuld en ondertekend te worden. De huurder of de overige bestuurders verklaren hun volle medewerking te verlenen aan de afhandeling van een schadegeval waaronder de medewerking aan een tegensprekelijke vaststelling (bij voorkeur bij teruggave van de goederen) van de door de verhuurder vastgestelde schade. Hiertoe volstaat een uitnodiging vanwege de verhuurder.
 10. Bij diefstal, verlies of volledige vernieling is de huurder aansprakelijk voor de totale en reële schade aan de Vespa’s voor zover deze niet gedekt is door de verzekering. De schade door huurderving is daarin niet begrepen en kan derhalve extra gevorderd worden.
 11. De verhuurder is gerechtigd om de verhuurde goederen na vermeend en/of gebleken misbruik of na vastgestelde inbreuken op de huidige algemene huurvoorwaarden onmiddellijk terug te roepen en te laten inleveren, zonder het recht voor de huurder op enige restitutie van huurpenningen onverminderd het recht om de eventueel veroorzaakte schade te verhalen op de huurder of de overige bestuurders.
 12. De verhuurder heeft het recht om op basis van voorspelde weersomstandigheden de boeking 24 uur op voorhand te verplaatsen naar een andere datum of vroegtijdig te beëindigen indien er een reëel risico op beschadiging bestaat of onveilige situaties kunnen ontstaan.
 13. Het is de huurder of de overige bestuurders niet toegestaan om behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van de verhuurder de Vespa’s in gebruik of onderhuur af te staan dan wel de huurrechten over te dragen (geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk).
 14. Alle verantwoordelijkheid betrekking hebbende op het tijdig en juist verstrekken van vooraf gegeven schriftelijke huurvoorwaarden en instructies dan wel de mondelinge communicatie aan deelnemers van arrangementen en groepen, valt inhoudelijk uitsluitend en alleen onder informatieplicht dan wel zorgplicht van de verhuurder en diens aangestelden. Alle extra (consumptie)kosten buiten de aangeboden arrangementen worden in rekening gebracht.
 15. Vervoer naar of het ophalen van Vespa’s bij hotel of op locatie naar wens kan eerst na reservering door ons en op strikte en duidelijk vooraf overeengekomen transportprijs en tijdstippen gebeuren. Bij overschrijding van de vooraf overeengekomen los- en laadtijdstippen zal de wachttijd van onze chauffeur in rekening gebracht worden tegen een tarief € 75, exclusief BTW per heel of gedeeltelijk verstreken uur.
 16. Door “Vespa Toerist” is een waarborg voor huurders eigen risico aangegaan. De huurder en de overige bestuurders worden hierover geïnformeerd. Zij blijven aansprakelijk voor de franchise bij dekking door de verzekeringsmaatschappij bij een schadegeval.
 17. Indien tijdens uw tocht een overtreding opgemerkt is door de bevoegde diensten, zal deze betaald worden door de huurder. Er zal verzoek tot betaling gestuurd worden, hierbij zal wel een administratiekost van € 25 aangerekend worden. De huurder betaald dit bedrag binnen de 3 werkdagen, nadien kunnen er extra kosten bijkomen.
 18. De waarborgsom voor 1 Vespa bedraagt € 250 per voertuig vanaf 3- €200,- vanaf 7- €150,- groepen volgens offerte. Deze borgsom ontvangt de huurder terug na de huurperiode indien de Vespa onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurovereenkomst teruggebracht wordt.(voor vertrek en opmaak huurovereenkomst wordt de staat van bevinding opgemaakt d.m.v. foto’s samen met huurder) De verhuurder is gerechtigd het totaalbedrag ter dekking van eventuele vastgestelde schade van welke aard ook (desgevallend na uitnodiging tot tegensprekelijke vaststellingen in dat verband) met de waarborgsommen te compenseren, onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoeding.
 19. Voor een reservatie dient er een voorschot betaald te worden. Zonder voorschot is er geen reservatie. Mogelijkerwijs zijn er dan op de door u gewenste ritdatum geen voertuigen meer beschikbaar. De verhuurder zal hiervoor nooit een financiële vergoeding opgelegd kunnen worden.
 20. Eenmalige machtiging: indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt de huurder hierbij de verhuurder om deze kosten dan wel het verschuldigde bedrag na de huurperiode middels deze machtiging te laten debiteren van onderstaande bankrekening van de huurder.
 21. Voor geschillen inzake onderhavige huurovereenkomst of algemene huurvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken en vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van “Vespa Toerist” is gevestigd bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

Hippodroom
Rutterweg 85
3700 Tongeren
Limburg (België)

U kan ons altijd bereiken via:

info@vespatoerist.be